Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Fler veckor med omställnings-studiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

Remissen innehåller promemorian Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29). Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd. Det föreslås att omställningsstudiestöd får lämnas utöver de 44 veckor som redan anges i 21 §[1] när det har gått minst 15 år efter att den studerande har fått de... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-fler-veckor-med-omstallnings-studiestod-for-starkt-konkurrenskraft-sakrad-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande-ds-202229/

Promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter