Promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Skolor mot brott (SOU 2024:17)

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att vissa åtgärder ska vidtas för att bland annat förstärka elevernas säkerhet i skolor. Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd och även förslagets överensstämmelse med EU-rätten är tillräckligt tydlig. Även särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skolor-mot-brott-sou-202417/

Utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16)

Sammantagen bedömning I remissen lämnas ett flertal förslag som rör yrkesutbildning för vuxna. Bland annat föreslås en ny yrkesutbildning på gymnasienivå, benämnd yrkesskola, förändringar i lärlingsutbildning och möjlighet till särskilda insatser vid tillfälliga och stora utbildningsbehov i kommuner. Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet i beskrivningarna av bakgrund och syfte med förslaget och även när det gäller alternativa lösningar... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-vaxla-yrke-som-vuxen-en-reformerad-vuxenutbildning-och-en-ny-yrkesskola-for-vuxna-sou-202416/

Alla nyheter