Yttrande över Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Sammantagen bedömning I konsekvensutredningen beskrivs förvisso bland annat bakgrund och syfte samt ett summariskt resonemang ges om hur förslaget påverkar företagens konkurrenssituation. Dock hade det behövts mer beskrivning av exempelvis alternativa lösningar, effekter av om ingen reglering kommer till stånd, företagens antal, storlek och bransch samt hur företagens verksamheter påverkas av förslaget. Sammantaget finner Regelrådet att bristen på resonemang om... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-okade-mojligheter-till-omstallningsstudiestod-for-personer-inom-bristyrken/

Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Statens skolverks förslag till ändring i förordningen om skolenhetsregister

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Sammantagen bedömning Förslaget innebär en utökad satsning på utbildningsplatser i yrkeshögskolan och ett antal förändringar i regelverket för yrkeshögskoleutbildningar som bland annat anges tydliggöra utbildningsanordnares ansvar. Vidare föreslås ytterligare utredningsarbete i syfte att ta fram system för gemensam antagning till högskolan och system för studiedokumentation. Regelrådet finner att konsekvensutredningen är tillräckligt tydlig när det gäller bakgrund och syfte med förslaget,... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-framtidens-yrkeshogskola-stabil-effektiv-och-hallbar-sou-202331/

Alla nyheter