Betänkandet Tredje sjösäkerhetspaketet – Hamnstatskontrolldirektivet, Övervakningsdirektivet, Flaggstatsdirektivet (SOU 2009:90)

Rubricerat ärende, ert dnr N2009/8253/TR, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.