Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/04429/GV, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Betygsutredning