Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/06769/L1, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.