Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

Rubricerade ärende, ert diarienummer AD 792/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.