Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar

Sammantagen bedömning Regelrådet bedömer att Bolagsverket har genomfört en tydlig och tillräckligt omfattande konsekvensutredning till förslaget om att ändra befintliga föreskrifterna om elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar så att fler typer av företag och tekniska format omfattas och medges. Alla aspekter som behöver redovisas lyfts, även om vissa delaspekter – överensstämmelsen med EU-rätten, påverkan på konkurrensförhållanden och särskilda hänsyn till små... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-om-elektronisk-ingivning-av-arsredovisningshandlingar/

Yttrande över förslag till föreskrifter om rapportering av betalningstider

Rapporteringsskyldiga företag enligt bestämmelserna i lagen (2022:70) och förordningen (2022:139) om rapportering av betalningstider föreslås göra detta via inrättad e-tjänst på Bolagsverket, där även uppgifter om leverantörers storlekskategori, hämtade från Statistiska centralbyråns allmänna företagsregister, ska tillhandahållas.

Yttrande över förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar m.m.

I remissen ingår förslag till Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar och förslag om ändring av Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2017:2) om registrering av verklig huvudman. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. En elektronisk ansökan eller anmälan får ges in till Bolagsverket genom verkets e-tjänster på samma sätt som idag. Denna möjlighet kompletteras med... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-elektronisk-ansokan-och-anmalan-for-foretag-och-foreningar-m-m/

Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

Rubricerade ärende, ert diarienummer AD 792/2019, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter