Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

Rubricerade ärende, ert diarienummer AD 792/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

Rubricerade ärende, diarienummer AD 1167/2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig.

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av anmälan om registrering i registret mot penningtvätt

Rubricerade ärende, diarienummer AD 1793/2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Yttrande över förslag till ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Förslaget innebär en ändring i 1 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m. Enligt förslaget utvidgas möjligheterna att utnyttja elektronisk överföring i stället för pappersform till handlingar som inges till Bolagsverket enligt lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete samt förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Denna möjlighet kommer enligt Bolagsverkets bedömning att medföra minskade administrativa kostnader för berörda företag. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslaget.

Yttrande över Bolagsverkets förslag till föreskrifter om inteckningsbrevsregister (BOLFS 2009:2)

Regelrådet tillstyrker de föreslagna ändringarna. Genom ökad elektronisk hantering kommer sannolikt ändringarna att minska företagens administrativa kostnader.

Konsekvensutredningen behandlar endast kortfattat ändringarnas konsekvenser för företag och är inte utförd i enlighet med 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  I denna del är konsekvensutredningen bristfällig och bör kompletteras.

Alla nyheter