Yttrande över förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar m.m.

I remissen ingår förslag till Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar och förslag om ändring av Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2017:2) om registrering av verklig huvudman. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. En elektronisk ansökan eller anmälan får ges in till Bolagsverket genom verkets e-tjänster på samma sätt som idag. Denna möjlighet kompletteras med... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-elektronisk-ansokan-och-anmalan-for-foretag-och-foreningar-m-m/

Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

Rubricerade ärende, ert diarienummer AD 792/2019, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

Rubricerade ärende, diarienummer AD 1167/2017, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig.

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av anmälan om registrering i registret mot penningtvätt

Rubricerade ärende, diarienummer AD 1793/2015, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.  

Alla nyheter