Bolagsverkets förslag om ändrade avgifter i elektroniska ärenden och ett automatiserat registreringsförfarande för extra vinstutdelning

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/00327/L1 och Ju2016/01303/L1, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.