Bolagsverkets hemställan om ändring av 1 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagsförordningen

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2018/02201/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.