Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.