Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.