Boverkets föreskrifter (2016:10) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och (2016:17) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Rubricerade ärende, diarienummer 3591/2018, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.