Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i föreskrifter om energideklaration för byggnader

Sammantagen bedömning Förslagsställaren har beskrivit bakgrund och syfte med förslaget, om inga effekter kommer till stånd, överrensstämmelse med EU-rätten, företagens branschindelning, administrativa kostnader, övriga kostnader och verksamhetspåverkan, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser. Alternativa lösningar, företags storlek och antal, konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företags förutsättningar är inte beskrivet så att konsekvenser framgår. Regelrådet... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-boverkets-forslag-till-andringar-i-foreskrifter-om-energideklaration-for-byggnader/

Förslag till föreskrifter om avgifter för godkännande av intygsgivare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Förslaget avser avgifter som ska finansiera myndighetens arbete. Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om certifierade byggprojekteringsföretag

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att företag ska kunna certifiera sig som certifierade byggprojekteringsföretag i två behörighetsklasser. För den som inte vill certifiera det egna företaget finns möjlighet att anlita ett certifierat företag för bedömning av projekteringen. Viss påverkan på företags kostnader och konkurrensförhållanden förutses av förslagsställaren. Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-certifierade-byggprojekteringsforetag/

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet i händelse av brand i byggnader

I remissen ingår förslag till föreskrifter om säkerhet i händelse av brand i byggnader. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Författningsförslaget preciserar kraven i 3 kap. 8 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Avdelning I i författningsförslaget anges innehålla övergripande bestämmelser om bland annat tillämpningsområdet, byggprodukter, projektering, utförande och kontroll. När det gäller Avdelning II i författningsförslaget anges... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Alla nyheter