Yttrande över Extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader

Sammantagen bedömning Förslaget innebär vissa kompletterande bestämmelser som avser att motverka buller, specifikt i studentbostäder. Ändringarna innebär en viss lättnad i krav jämfört med andra byggnader. Regelrådet finner att redovisningen såväl av bakgrund och syfte med förslaget som av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd håller tillräcklig kvalitet. Även förslagets överensstämmelse med EU-rätten och särskild... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-extra-remiss-om-boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-skydd-mot-buller-i-byggnader/

Yttrande över extra remiss – förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Sammantagen bedömning Den 13 mars 2023 skickade Boverket ut en remiss med förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall. Det här remissunderlaget består av ändringar som har gjorts med anledning av inkomna remissynpunkter och nya överväganden. Regelrådet fann att den tidigare remitterad konsekvensutredning (se Regelrådets yttrande RR2023-52) uppfyllde... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-extra-remiss-forslag-till-foreskrifter-om-skydd-med-hansyn-till-hygien-halsa-och-miljo-samt-hushallning-med-vatten-och-avfall/

Yttrande över förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att förslaget inte har beräknats gällande möjliga kostnader eller besparingar, vilket hade varit önskvärt. Mot bakgrund av att reglerna är ett förtydligande och att förslagsställaren anger att inga betydande kostnader uppstår kan ärendet i sin helhet ändå godtas, även om vissa formuleringar i ärendet också kan tyda på att den ökade tydligheten till följd av förslaget... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-aktsamhet-vid-planering-och-utforande-av-bygg-rivnings-och-markarbeten/

Yttrande över extra remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Sammantagen bedömning Den 4:e maj 2023 skickade Boverket ut en remiss med förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. Med anledning av inkomna remissynpunkter och nya överväganden har Boverket justerat delar av förslaget. Regelrådet har tidigare yttrat sig över konsekvensutredning RR2023-122. Den bedömdes som bristfällig. De delaspekter som enligt Regelrådets bedömning i detta... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-extra-remiss-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Alla nyheter