Förslag till ändring i föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om energimätning i byggnader

I remissen ingår förslag till föreskrifter om energimätning i byggnader. Det anges att de föreslagna föreskrifterna ersätter gällande föreskrifter med samma namn. De bestämmelser i förslaget som gäller beräkning av byggnadens energiprestanda samt kriterier för undantag från individuell mätning och debitering (IMD) av värme anges motsvara idag gällande föreskrifter utan ändringar i sak. Nya bestämmelser föreslås införas om mätsystem, fakturerings-... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-energimatning-i-byggnader/

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Förslagsställaren föreslår att föreskrifter och allmänna råd införs till regeringens förordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

Förslag till ändring i föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Rubricerade ärende, ert diarienummer 1715/2021, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter