Boverkets föreskrifter (BFS 2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

värmepannor