Boverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.