Boverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.