Boverkets förslag till ändringar i Boverkets byggregler (2011:6)

Rubricerade ärende, diarienummer 116/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.