Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

De remitterade föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.