Boverkets förslag till föreskrifter om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

Rubricerat ärende, diarienummer 3.2.1 488/2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig