Boverkets förslag till föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Rubricerade ärende, diarienummer 2603/2016, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig