Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/02916/BB, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

normhyror