Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/02715, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning.