Departementspromemorian (Ds 2010:32) Ändringar i fusions- och delningsdirektiven – förslag till genomförandeåtgärder

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.