Ekonomistyrningsverkets (ESV) Rapport 2009:27 Regionala skyddsombud – förslag till nya rutiner för administration och redovisning av det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet

Rubricerat ärende, ert dnr A2009/2948/ARM, har remitterats till Regelrådet. Rubricerat ärende, ert dnr 581:2009/520941, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inga förslag till författning, varför det faller utanför Regelrådets kompetens att yttra sig. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.