Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrift ELSÄK-FS (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.