Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om utförande, skyltning och märkning samt kontroll av starkströmsanläggningar

I remissen ingår förslag till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. De föreslagna föreskrifterna är en modernisering av nu gällande föreskrifter, som föreslås upphävas. De föreslagna föreskrifterna har utformats så... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-elsakerhetsverkets-forslag-till-foreskrifter-om-utforande-skyltning-och-markning-samt-kontroll-av-starkstromsanlaggningar/

Yttrande över förslag till upphävande av ELSÄK-FS 2006:1

Remissen innehåller förslag till upphävande av ELSÄK-FS 2006:1. Föreskrifterna gäller vid arbete i yrkesmässig verksamhet, på eller i närheten av elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning där det finns elektrisk fara för de som deltar i arbetet. Det föreslås att föreskrifterna upphävas i sin helhet, utan att ersättas med nya regler.

Förslag till ändring i föreskrifter med anledning av införandet av begreppet elväg

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19EV2453, har remitterats till Regelrådet.   Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänt bruk

Rubricerade ärende, diarienummer 18EV6438, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter