Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om utförande, skyltning och märkning samt kontroll av starkströmsanläggningar

I remissen ingår förslag till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. De föreslagna föreskrifterna är en modernisering av nu gällande föreskrifter, som föreslås upphävas. De föreslagna föreskrifterna har utformats så att de ska omfatta ny teknik och nya begrepp som används i samhället i dag, så att även nya typer av anläggningar inkluderas. Dessa ändringar gäller framför allt begreppen starkströmsanläggning och elektrisk utrustning. Föreskrifterna för skyltning och märkning har i stället för att peka ut specifika utrustningar använt beskrivningar av elektriska risker och egenskaper för att beskriva exempelvis utrustning som batterier och mikroproduktion. Syftet med detta har varit att innefatta olika sorters utrustningar som ska omfattas av den skyltning som behövs för att höja elsäkerheten. Det införs krav på att innehavaren ska ha rutiner för den fortlöpande kontrollen av vissa anläggningar. Rutinerna ska vila på en riskbedömning där man utgår från anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Utifrån de risker som innehavaren ser ska rutinerna för kontrollen sedan utformas. Kontrollerna kan dels omfatta dagliga okulära kontroller, dels fördjupade kontroller, allt utifrån anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning samt den riskbedömning som innehavaren har gjort. Rutinerna ska dokumenteras. De nya föreskrifterna har också delvis annorlunda språk och struktur än de som gäller idag.

Yttrande över förslag till upphävande av ELSÄK-FS 2006:1

Remissen innehåller förslag till upphävande av ELSÄK-FS 2006:1. Föreskrifterna gäller vid arbete i yrkesmässig verksamhet, på eller i närheten av elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning där det finns elektrisk fara för de som deltar i arbetet. Det föreslås att föreskrifterna upphävas i sin helhet, utan att ersättas med nya regler.

Förslag till ändring i föreskrifter med anledning av införandet av begreppet elväg

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19EV2453, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänt bruk

Rubricerade ärende, diarienummer 18EV6438, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till ändring i föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk

Remissen innehåller förslag till ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk. Föreskrifterna ställer krav på certifiering och att produkterna ska vara utförda i enlighet med någon av de standarder som listas i bilagan till författningen. Det föreslås att enfasdon för anslutning av spisar (25 A) (spisdonet), som är upptaget i svensk standard också ska läggas till i bilagan till författningen. Förslaget medför att företag kan tillverka och sälja det aktuella spisdonet på den svenska marknaden.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av ny elsäkerhetslag

Förslaget innehåller tre nya författningar och avser föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:X) om auktorisation för elinstallationsarbete, föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:X) om elinstallationsarbete samt föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:X) om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om elinstallationsarbete och de undantag från kraven som ska gälla för vissa typer av elinstallationsarbete. Utöver krav på auktorisation för elinstallatörer innehåller föreskriftsförslaget också bestämmelser avseende praktisk erfarenhet, krav på utförande, på märkning, dokumentation och varselmärkning samt detaljerade krav på det egenkontrollprogram vars övergripande krav redan fastställts i den nya elsäkerhetslagen (SFS 2016:732).

I samband med ikraftträdandet av de nya föreskrifterna kommer Elsäkerhetsverkets föreskrifter

(ELSÄK-FS 2013:1) om behörighet för elinstallatörer att upphävas.

 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrift ELSÄK-FS (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning

I remissen anges det att förslaget avser att implementera Europarlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda vid användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX-direktivet).

För att genomföra ATEX-direktivet föreslås föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning.

De föreslagna föreskrifterna innehåller krav på bedömning av överrensstämmelse och utarbetande av teknisk dokumentation samt upprättande av EU-försäkran och anbringande av CE-märkning. I de nya föreskrifterna införs också en uppdelning av marknadsaktörerna i olika kategorier för vilka separata krav ställs. Vidare finns krav på övrig märkning, bruksanvisningar och säkerhetsinformation, bevarande av dokumentation, kontroll av produkter och skadeförebyggande arbete samt spårarbete.

 

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

I remissen anges det att förslaget avser att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (LVD-direktivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompabilitet (EMC-direktivet)

För att genomföra genomföra LVD-direktivet föreslås föreskrifter om elektrisk utrustning och för att genomföra EMC-direktivet föreslås föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. Båda föreskrifterna som föreslås ersätter befintliga föreskrifter.

Föreskrifterna har viss reglering som överensstämmer med den reglering som ska ersättas men de innehåller också båda två nya krav som företagen måste leva upp till. De nya föreskrifterna inför en uppdelning av marknadsaktörerna i olika kategorier för vilka olika separata krav ställs. De föreslagna kategorierna är tillverkare, tillverkares representant, importör och distributör. Enligt förslaget kan också vissa aktörer avkrävas att kontrollera att de andra aktörerna har uppfyllt sina krav. I sak gäller samma kravbild för produkterna men den nya regleringen tydliggör på det beskrivna sättet ansvaret för kontroll av att produkterna lever upp till kraven och ansvar för genomförande av eventuella åtgärder för kravuppfyllelse. En del i uppfyllandet av detta krav är att genomföra slumpvisa produkttester vilket är ett nytt krav jämfört med den nuvarande regleringen. Vad gäller genomförandet av LVD-direktivet införs också ett antal krav på att upprätta, spara och lämna ut EU-försäkran eller teknisk dokumentation samt krav på handläggande av klagomål och återkallelser. Därtill införs krav på hur information ska upprättas och lämnas. Vad gäller genomförandet av EMC-direktivet består en stor del av de nya reglerna i ansvarsfördelningen vad gäller märkning av utrustning och tillhandahållande av bruksanvisningar.

 

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till ändrade föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Remissen innehåller förslag till ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) om behörighet för elinstallationer.

Förslaget innebär att de elinstallatörer som har en giltig behörighet den 31 december 2015 därefter kommer att ha en behörighet som gäller tills vidare. Enligt nu gällande bestämmelser är behörigheten tidsbegränsad till femton år och kan därefter förlängas tio år i taget efter ansökan

 

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk

Remissen innehåller Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk. Remissen innehåller även förslag till ändring i föreskrifter (2000:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning och förslag till ändring i föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

I föreskriftsförslaget om stickproppar och uttag för allmänbruk anges de krav som ska gälla för dessa samt vissa övriga bestämmelser såsom om tillsyn. I bilaga till föreskriften anges de standarder som ska gälla för stickproppar och uttag för allmänbruk.

I förslaget till ändring i föreskrifter om viss elektrisk materiel föreslås att vissa bestämmelser inte ska gälla för stickproppar och uttag som omfattas av ovan nämnt förslag, eller föreskrifter som trätt i dess ställe.

I förslaget till ändring i föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda föreslås att nätanslutna uttag för allmänbruk i lågspänningsanläggningar ska uppfylla kraven i ovan först nämnda föreskriftsförslag eller föreskrifter som trätt i dess ställe.

 

Kanslisvar över Elsäkerhetsverkets remiss om ändring i föreskrift ELSÄK-FS 2013:1 om behörighet för elinstallatörer

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Kanslisvar över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete

Det framgår av remissen att föreskrifterna som upphävs rör sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2p. förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om behörighet för elinstallatörer samt kompletterade konsekvensutredning

Regelrådet har den 20 mars 2013 (N 2008:05/2013/53) yttrat sig över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om behörighet för elinstallatörer. Regelrådet avstyrkte förslaget med motiveringen att det på grund av avsaknad av beskrivning och beloppsmässiga beräkningar av de administrativa kostnader som förslaget kan ge upphov till inte gick att avgöra om de från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna valts. Konsekvensutredningen bedömdes som bristfällig. Elsäkerhetsverket har nu återremitterat förslaget med en kompletterad konsekvensutredning till Regelrådet.

I remissen föreslår Elsäkerhetsverket en ny föreskrift om behörighet för elinstallatörer som ersätter de nu gällande föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 och ELSÄK-FS 2010:4. Förslaget innebär bl.a. en ändring av villkoren för praktik för elinstallatörer för att möjliggöra att den som genomgår utbildning kan praktisera för att slutföra sin utbildning. Det föreslås även ett nytt sätt att ställa utbildnings- och praktikkrav för behörighet genom ett antal kunskaps- och färdighetskrav som den sökande ska uppfylla samt utökade möjligheter till att få utbildning och praktik godkänd även om den utförts på en anläggning som inte omfattas av föreskrifterna eller i ett EES-land. Vidare föreslås ett generellt undantag från kravet i Elinstallatörsförordningen (1990:806) att en behörig elinstallatör och den yrkesman han har överinseende över ska vara anställda i samma företag under förutsättning att den behörige elinstallatören dokumenterar omfattning av arbetet, tidsram och vilka som deltar i arbetet.

 

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

I remissen föreslår Elsäkerhetsverket en ny föreskrift om behörighet för elinstallatörer som ersätter de nu gällande föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 och ELSÄK-FS 2010:4. Förslaget innebär bl.a. en ändring av villkoren för praktik för elinstallatörer för att möjliggöra att den som genomgår utbildning kan praktisera för att slutföra sin utbildning. Det föreslås även ett nytt sätt att ställa utbildnings- och praktikkrav för behörighet genom ett antal kunskaps- och färdighetskrav som den sökande ska uppfylla samt utökade möjligheter till att få utbildning och praktik godkänd även om den utförts på en anläggning som inte omfattas av föreskrifterna eller i ett EES-land. Vidare föreslås ett generellt undantag från kravet i Elinstallatörsförordningen (1990:806) att en behörig elinstallatör och den yrkesman han har överinseende över ska vara anställda i samma företag under förutsättning att den behörige elinstallatören dokumenterar omfattning av arbetet, tidsram och vilka som deltar i arbetet.

 

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud samt driftstörningar

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud samt driftstörningar Rubricerade ärende, diarienummer 11EV3582, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om leksakers säkerhet

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter om leksakers säkerhet. Förslaget föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet. Anledningen till direktivet är att olycksstatistik och farliga leksaker på marknaden visar att de krav som ställs på leksaker inte är tillfredsställande. Elsäkerhetsverket har gemensamt tillsynsansvar över leksaksmarknaden med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Elsäkerhetsverkets förslag kompletterar framförallt Konsumentverkets föreskrifter och måste läsas tillsammans med dem. Förslaget innebär att elektriska leksaker inte får drivas med för hög spänning och att leksakerna även i övrigt ska vara utformade på ett säkert sätt.

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av föreskrifter om behörighet som elinstallatör

Remissen innehåller förslag om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS (2007:2) om behörighet för elinstallatör. De föreslagna ändringarna innebär bl.a. att antalet behörighetsnivåer för elinstallatörer minskas från sex till fyra och att kraven på utbildning och praktik skärps, dels genom att utbildningen inte får vara äldre än tio år och dels att endast utbildningar som står under statlig tillsyn kommer att godkännas, samt att samma krav på praktik kommer att gälla oberoende av utbildning. Vidare föreslås att kravet på för- och färdiganmälan av elinstallationsarbete tas bort. Syftet med att minska antalet behörighetsnivåer och att skärpa kraven på utbildningar är dels att underlätta bedömningen av sökandens kvalifikationer och dels att öka kvaliteten i utbildningarna. Syftet med att ta bort kravet på för- och färdiganmälan av elinstallationsarbete är att minska företagens administrativa börda.

Alla nyheter