Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud samt driftstörningar

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud samt driftstörningar Rubricerade ärende, diarienummer 11EV3582, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.