En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/03964/S, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.