En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26)

Remissen synes i allt väsentligt följa av EU-förordning som är direkt tillämplig i svensk rätt och i övrigt bedöms förslaget inte medföra effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.