En kompletterande promemoria avseende förslag om genomförandet av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

En kompletterande promemoria avseende förslag om genomförandet av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda Rubricerade ärende, diarienummer N2012/193/RS, har remitterats till Regelrådet. De förslag om ändringar som finns i den kompletterande promemorian medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.