En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

Rubricerat ärende, diarienummer Fi2018/01103/S2, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen inte innehåller något förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.