Yttrande över betänkandet En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90)

Remissen innehåller Föreningslagsutredningens slutbetänkande med förslag till en ny lag om ekonomiska föreningar. Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandet Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar (SOU 2009:37) som bl.a. behandlar formerna för föreningsstämma och ändringar av stadgar. Syftet med de nu föreslagna ändringarna som är av både materiell och redaktionell karaktär är att förbättra förutsättningarna att starta och driva verksamhet i form av en ekonomisk förening.

Bland de förändringar som föreslås märks bl.a. bestämmelser om styrelsens ansvar för fortlöpande rapport om det ekonomiska läget i föreningen, en beloppsspärr som anger gränsen för hur stora vinstöverföringar som får ske, att revisionsplikten begränsas till att gälla endast för större föreningar samt att kravet på att göra årliga avsättningar till reservfond tas bort. Vidare föreslås att medlemsförteckningen ska innehålla personnummer eller organisationsnummer samt att möjligheten att vägra inträde i föreningen på grund av företagsekonomiska risker eller att sökanden inte kan leva upp till de krav som föreningen ställer på medlemmarna i föreningen utökas.