En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2016/03475/S, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.