En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

Rubricerade ärende, diarienummer N2018/03415/SPN, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.