Energimarknadsinspektionens föreskrifter om krav på nätanslutning av förbrukare

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2018-102196, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.