Energimärkning (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2017/02466/Ee, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Regelrådets yttrande

Energimärkning (promemoria) (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

energimärkning