Energimärkning (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2017/02466/Ee, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

energimärkning