Yttrande över Miljödepartementets promemoria Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

Det föreslås att förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter ska ändras så att en förbränningsanläggning som uteslutande förbränner biomassa, eller som förutom vid start och stängning uteslutande förbränner biomassa, behöver tillstånd för att få släppa ut växthusgaser, om anläggningen släpper ut mer än 2 500 ton koldioxid per år under en period om tre år, och är ansluten till ett fjärrvärmenät... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-miljodepartementets-promemoria-andring-i-forordningen-om-handel-med-utslappsratter-for-att-undanta-vissa-mindre-fjarrvarmeanlaggningar-fran-europeiska-unionens-system-for-handel-med-utsl/

Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla (m.m.)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2019/00116/Kl, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat

Rubricerade ärende, diarienummer M2018/02659/R, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG. De eventuella effekter... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/forslag-till-forbud-mot-anvandning-av-godselmedel-som-innehaller-ammoniumkarbonat/

Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2018/02563/R, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget huvudsakligen motiveras av en formell underrättelse från EU-kommissionen avseende det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG. Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit begränsat. De eventuella effekter av betydelse... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/forbattrat-genomforande-av-miljoansvarsdirektivet-promemoria/

Alla nyheter