Energimyndighetens förslag till Vägledning om hållbarhetskriterier

Energimyndighetens förslag till Vägledning om hållbarhetskriterier Rubricerat ärende, ert diarienummer 30-11-3085, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.