Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), samt förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Remissen innehåller förslag till dels en ny föreskrift om skyldighet att lämna uppgifter till stat-istik om energianvändningen inom byggsektorn (EN0114), dels förslag till tre ändringsföres-krifter avseende årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) (EN0105), kvartalsvis bränsle-statistik och statistik om trädbränsle- torv- och avfallspriser (EN0106), samt energipriser och avtal (EN0301). Med förslaget upphävs föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energi-statistik, då samtliga... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-stemfs-20205-om-skyldighet-att-lamna-uppgifter-till-statistik-om-arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme-samt-forslag-till-andring-i-foresk/

Förslag på vägledning till föreskrifter om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om att lämna uppgifter till officiell energistatistik

Remissen innehåller förslag till ändring i följande föreskrifter: ·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik. För denna föreskrift bifogas en konsekvensutredning. ·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme). För denna föreskriftsändring har förslagsställaren bedömt att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-statens-energimyndighets-forslag-till-foreskrifter-om-att-lamna-uppgifter-till-officiell-energistatistik/

Yttrande över Statens energimyndighets förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Anmälan om reduktionsplikt enligt 4 § reduktionspliktslagen[1] ska enligt förslaget innehålla information om 1. vilket eller vilka drivmedel reduktionsplikten omfattar, 2. tidpunkt när reduktionsplikten börjar gälla, och 3. namn och kontaktuppgifter till den leverantör som har reduktionsplikt[2]. Enligt förslagsställaren är detta endast en... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-statens-energimyndighets-forslag-till-andring-i-foreskrifter-stemfs-20182-om-reduktion-av-vaxthusgasutslapp-fran-vissa-fossila-drivmedel/

Alla nyheter