Förslag på vägledning till föreskrifter om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om att lämna uppgifter till officiell energistatistik

Remissen innehåller förslag till ändring i följande föreskrifter:

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik. För denna föreskrift bifogas en konsekvensutredning.

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme). För denna föreskriftsändring har förslagsställaren bedömt att någon konsekvensutredning inte behöver upprättas, enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning[1].

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik. Denna föreskriftsändring avser att vissa bestämmelser med tillhörande bilagor upphör att gälla och lyfts till egna föreskrifter.

Remissen innehåller vidare förslag till följande nya föreskrifter:

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX)  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket. För denna föreskrift bifogas en konsekvensutredning.

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle. För denna nya föreskrift har förslagsställaren bedömt att någon konsekvensutredning inte behöver upprättas, enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins energianvändning och industrins energianvändning i små företag. För denna nya föreskrift har förslagsställaren bedömt att någon konsekvensutredning inte behöver upprättas, enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

De nya och ändrade reglerna föreslås träda i kraft den 11 januari 2022.

[1] 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning: Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 §.
En sådan bedömning ska dokumenteras.

Yttrande över Statens energimyndighets förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Anmälan om reduktionsplikt enligt 4 § reduktionspliktslagen[1] ska enligt förslaget innehålla information om

1. vilket eller vilka drivmedel reduktionsplikten omfattar,

2. tidpunkt när reduktionsplikten börjar gälla, och

3. namn och kontaktuppgifter till den leverantör som har reduktionsplikt[2]. Enligt förslagsställaren är detta endast en redaktionell ändring för att stämma överens med övriga bestämmelser i föreskriften. Utformningen av punktlistan justeras.

Den som har reduktionsplikt ska redovisa vissa uppgifter om det reduktionspliktiga drivmedlet[3]. Enligt förslagsställaren är det nya i denna del att den som har reduktionsplikt även ska redovisa vilken tidsperiod reduktionsplikten avser och att varje typ av reduktionspliktigt drivmedel ska redovisas separat.

Vidare ska den som har reduktionsplikt redovisa varje fossil drivmedelskomponent[4], liksom varje biodrivmedel[5], som ingår i det reduktionspliktiga drivmedlet med angivande av vissa specifika uppgifter. Enligt förslagsställaren är detta ändringar för att förtydliga vilken tabell i bilaga 1 som ska användas och de föreslagna förändringarna innebär inga ändringar i sak i denna del.

Den som har reduktionsplikt ska även lämna vissa uppgifter enligt 8 § reduktionspliktslagen vid redovisning av överlåtelse och förvärv av en utsläppsminskning[6]. Enligt förslagsställaren ändras detta för att anpassa redovisningen till möjligheten att nyttja överlåtelser och förvärv av utsläppsminskning samt spara överskott. Uppgifter ska lämnas gällande från och till vilket drivmedel överlåtelse sker, vilken tidsperiod överlåtelse avser samt redovisning av överskott som sparas.

Föreskriftsförslaget förväntas träda i kraft tidigast i november 2021.

[1] 4 § lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel (reduktionspliktslagen):
Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi för ett reduktionspliktigt drivmedel har reduktionsplikt och ska anmäla det till tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att reduktionsplikten började.
[2] Föreskriftsförslagets 3 §.
[3] Föreskriftsförslagets 5 §.
[4] Föreskriftsförslagets 6 §.
[5] Föreskriftsförslagets 7 §.
[6] Föreskriftsförslagets 8 §.

Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Förslaget avser ändringar i Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2018:02) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Ändringen sker till följd av ändringar i lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen (reduktionspliktslagen). I och med ändringarna i reduktionspliktslagen ändrades även rubriken till lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp i vissa fossila drivmedel.

 

Lagen ska bidra till att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Reduktionsplikten innebär en skyldighet för berörda företag att minska växthusgasutsläppen från bensin, diesel och flygfotogen genom inblandning av biodrivmedel.

Föreskriften föreslås nu ändras för att innefatta bestämmelser för flygfotogen. I föreskrifterna finns bestämmelser om hur utsläppsminskningen ska beräknas och beräkning av den energimängd (motsvarande det reduktionspliktiga drivmedlet) som minskningen ska jämföras med för flygfotogen.

Företag som träffas av reduktionsplikten har möjlighet att blanda in biodrivmedel samt förvärva överskott från företag som uppfyllt utöver sin reduktionsplikt. För det fall företagen inte uppfyller sin reduktionsplikt för ett visst kalenderår kan de behöva en betala en reduktionspliktsavgift. Till följd av ändring av rubriken i reduktionspliktslagen ändras även rubriken i Energimyndighetens föreskrifter till Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

Yttrande över föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Förslaget innebär att det införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme och kyla i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt för gasformiga biobränslen. Både markkriterier och krav på minskade växthusgasutsläpp införs för dessa bränslen. För produktion av bränslen krävs endast att markkriterierna är uppfyllda. Vidare höjs kraven på minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som tagits i drift efter 31 december 2020. Det införs även särskilda hållbarhetskriterier för skogsbiomassa som används för produktion av biodrivmedel och biobränslen som anses hållbar. För avfall och restprodukter som kommer från jordbruksmark och används för framställning av biodrivmedel och biobränslen ska det finnas övervakning- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på jordbeskaffenhet och markens kollager.

Yttrande över föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Remissen innehåller förslag till föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrift om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. Förslaget anges innehålla utökat krav på anläggningsbesked för företag som idag har ett anläggningsbesked, för företag som har ett hållbarhetsbesked och kontrollsystem samt utökade krav på anläggningsbesked för företag som idag inte har ett hållbarhetsbesked.

Yttrande över förslag till föreskrifter om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn i enlighet med lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-lagen”)

Förslaget innehåller bestämmelser för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn om riskanalys och säkerhetsåtgärder enligt 12-14 § lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det innehåller exempelvis krav på att en leverantör ska upprätta en systemföreteckning och vad denna ska innehålla, på omvärldsbevakning och vad som ska beaktas i denna, vilka risker som ska beaktas och hur de ska bedömas och hanteras samt hur säkerhetsåtgärder ska prioriteras och vilken information som ska finnas för varje åtgärd. Föreskrifterna ska tillämpas av leverantörer av tjänster rörande el-, olja- eller gasförsörjning och omfatta nätverk och informationssystem med funktioner för administrativt bruk (”IT”) samt nätverk och informationssystem som styr eller mäter en fysisk, analog hårdvara (”OT”).

Förslag till ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-011879, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2018-017282, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om att lämna uppgifter till energistatistiken

Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik innehåller idag 20 undersökningar inom den officiella energistatistiken. Myndigheten har inlett ett arbete med att

bryta ut undersökningarna till separata föreskrifter för att tydligare visa uppgiftslämnarskyldigheten för varje enskild undersökning. Innevarande förslag innehåller sju nya föreskrifter om:

–          månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

–          kommunala oljeleveranser

–          produktion och användning av biogas och rötrester

–          årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

–          transportsektorns energianvändning

–          energipriser och avtalsbyten samt

–          energianvändningen i flerbostadshus och lokaler

Den största förändringen genomgår statistikprodukten Månatlig bränsle, gas och lagerstatistik som har omarbetats i grunden. Därutöver föreslås undersökningen Produktion och användning av biogas och rötrester bli en egen officiell statistikprodukt och därmed en egen föreskrift för undersökningen. En ny undersökning har också tillkommit om energianvändningen inom inrikes sjöfart som kommer att ingå i statistikprodukten Transportsektorns energianvändning. Utöver detta tillkommer ett antal förändringar i övriga undersökningar, vilka innebär både borttagande av och tillkommande uppgiftskrav.

Yttrande över förslag om ändring av föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

I remissen föreslås ändring i Energimyndighetens förskrift (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgaser genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle. Förslaget innebär att normalvärden för värmevärde uttryckt i MJ per kilogram läggs in i föreskriftens bilaga 1 som nu uppger normalvärden för värmevärde uttryckt som MJ per liter. 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

 

Yttrande över Energimyndighetens föreskrifter om statligt stöd till solceller

Remissen innehåller ett förslag till en ny föreskrift för det statliga stödet till solceller som kommer att ersätta Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2009:4) om statligt stöd till solceller.

I jämförelse med gällande föreskrifter föreslås färre uppgiftskrav vid ansökningar om statligt stöd. Det handlar om dels uppgifter som inte bedöms vara nödvändiga att samla in, dels slopandet av kravet på att lämna uppgifter om årligen producerad el under tre års tid.

Det anges att blanketter inte längre föreslås att vara en del av föreskriften.

Det anges inte när föreslaget föreslås träda i kraft.

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremien

Remissen innehåller förslag till Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2018:x) om elbusspremie.

Den föreslagna föreskriften innehåller bestämmelser om hur premien ska betalas ut, vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven i förordningen (2016:836) om elbusspremie samt preciseringar av vad som avses med närmast jämförbara buss med förbränningsmotor enligt förordningen och vad som menas med att laddhybrider ska köras huvudsakligen på el.

Det anges att föreskriften föreslås träda i kraft under 2018.

Energimyndighetens konsekvensutredning för ett nytt urval till den befintliga undersökningen av energianvändningen inom fiskesektorn

Rubricerat ärende, diarienummer 2018-2521, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen inte innehåller något förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

 

Yttrande över Energimyndighetens föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Förslaget innehåller föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle (reduktionsplikt). Föreskrifterna reglerar hur reduktionsplikt ska uppfyllas, hur reduktionspliktig energimängd, växthusgasutsläpp och koldioxidekvivalenter ska beräknas samt hur redovisning av reduktionsplikt till Energimyndigheten ska ske.

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Remissen innehåller förslag till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.

I konsekvensutredningen anges att förslaget innebär att EU-rättsliga bestämmelser om rapportering och beräkning avseende drivmedel införlivas i svensk rätt genom de föreslagna föreskrifterna.

Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om ursprungsgarantier för el

Remissen innehåller förslag till Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el.

Det anges huvudsakligen att föreskrifterna ska förtydliga de särskilda krav som ska gälla för ursprungsgarantier som kan överföras mellan medlemsstater i EU. För sådana s.k. EECS-ursprungsgarantier krävs att mängden producerad el i en anläggning rapporteras netto, efter användning för hjälpkraft och eventuell pumpkraft. I de föreslagna föreskrifterna regleras vad som avses med nettomätning och hur företag med bruttomätning ska beräkna en korrektionsfaktor som appliceras på rapporterad el innan EECS-ursprungsgarantier utfärdas. Vidare ställs det i de nya föreskrifterna krav på att vissa uppgifter ska lämnas, men det finns inga särskilda formulär, vilket motiveras av att ansökningar sedan ett antal år tillbaka huvudsakligen hanteras genom Energimyndighetens e-tjänster.

 

Energimyndighetens föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning

Rubricerade ärende, diarienummer 2017-3881, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Förslaget avser nya regler för inhämtande av statistik gällande elnätsanslutna solcellsanläggningar, flytande naturgas (LNG) samt gällande energianvändningen hos bantrafiken. Föreskriftsförslaget innehåller även ändrade regler för inhämtandet av uppgifter för flerbostadshus och lokaler så att uppgifterna ska lämnas vartannat år istället för varje år. Vidare lämnas förslag på att de nu intermittenta undersökningarna till små företag istället ska ske vart femte år. Avseende den del av förslaget som rör energianvändningen hos bantrafiken övertar Energimyndigheten ansvaret för inhämtande av statistikuppgifter rörande förbrukning av drivmedel för bantrafik från Trafikanalys. Förslaget avser i denna del enbart en administrativ förändring och påverkar inte uppgiftslämnarna. Förslaget omfattar även att administrativa uppgifter ska användas avseende elhandelspriser i undersökning om priser på elenergi och överföring av el och att administrativa uppgifter om vindkraft från Elcertifikatsystemet ska användas till undersökningen Årlig energistatistik. Vidare ska den intermittenta undersökningen Energianvändningen för inrikes sjöfart tas bort.

Enligt förslaget upphävs Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2006:1).

 

Energimyndighetens föreskrifter om register för utsläppsrätter

Rubricerade ärende, diarienummer 2016-4217, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Alla nyheter