Yttrande över Statens energimyndighets förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2011:4) om elcertifikat

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2011:4) om elcertifikat. Följande ändringar föreslås: Vad en anmälan om kvotplikt ska innehålla, med en hänvisning till bilaga som utgörs av ett formulär med anvisningar. Hur rapportering av mätvärden ska gå till, med en hänvisning till Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. El från... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-statens-energimyndighets-forslag-till-andring-i-foreskrifter-stemfs-20114-om-elcertifikat/

Yttrande över förslag till föreskrifter om kontoföring och registrering i unionsregistret

Det anges i remissen att det sedan 2005 finns ett system inom EU för utsläppshandel, EU Emission Trading System (EU ETS). Handeln med utsläppsrätter är ett av EU:s viktigaste verktyg för att nå åtagandet om minskade utsläpp av växthusgaser. EU:s utsläppshandelssystem bygger på att ett tak sätts för de totala utsläppen och den tillåtna mängden utsläpp fördelas sedan på utsläppsrätter.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-kontoforing-och-registrering-i-unionsregistret/

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), samt förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Remissen innehåller förslag till dels en ny föreskrift om skyldighet att lämna uppgifter till stat-istik om energianvändningen inom byggsektorn (EN0114), dels förslag till tre ändringsföres-krifter avseende årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) (EN0105), kvartalsvis bränsle-statistik och statistik om trädbränsle- torv- och avfallspriser (EN0106), samt energipriser och avtal (EN0301). Med förslaget upphävs föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energi-statistik, då samtliga... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-stemfs-20205-om-skyldighet-att-lamna-uppgifter-till-statistik-om-arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme-samt-forslag-till-andring-i-foresk/

Förslag på vägledning till föreskrifter om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Alla nyheter