Yttrande över ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:1) om ursprungsgarantier för el

Sammantagen bedömning Regelrådet har funnit att förslagsställaren uppfyller de krav som ställs på en konsekvensutredning i alla avseenden. Förslagsställaren har tydligt beskrivit förslagets bakgrund och syfte, hur förslaget stämmer överens med EU-rätten, vilka som kommer berördas av förslaget och vilka effekterna blir för företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet. Regelrådet har ansett att en fördjupad beskrivning av vilka som indirekt påverkas... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-andring-i-statens-energimyndighets-foreskrifter-stemfs-20171-om-ursprungsgarantier-for-el/

Yttrande över förslag om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om elcertifikat (STEMFS 2011:4)

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att elproducenter ska mäta den inmatade elen var 15:e minut, i stället för varje timme, och rapportera mätvärdena till Energimyndigheten. Förslaget avser nödvändiga ändringar i föreskrifter utifrån redan beslutade ändringar av överordnad nationell förordning. Syftet med föreskriftsförslaget är att skapa en tydlighet för berörda företag. Regelrådet bedömer att samtliga aspekter är godtagbart redovisade. Även om föreskriftsförslaget... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-andrade-regler-om-mervardesskatt-vid-overlatelse-av-fastighet-promemoria-2/

Yttrande över förslag till förordning och föreskrifter om statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att det för företag med en viss omfattning på utsläpp av koldioxid av biologiskt ursprung ska finnas ett stöd för investeringar i avskiljning och lagring av koldioxiden genom så kallad omvänd auktion. Regelrådet finner att redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget håller tillräcklig kvalitet. Det samma gäller för beskrivningen av alternativa lösningar och effekter av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-forordning-och-foreskrifter-om-statligt-stod-for-bio-ccs-genom-omvand-auktion/

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Sammantagen bedömning Regelrådet konstaterar att förslaget bidrar till att uppfylla viktiga samhällsmål som omställning till förnybara bränslen och även att svara mot internationella önskemål om att rapportera strategisk information gällande energi med löpande och inte alltför långa intervall. Dessutom syftar förslaget också till att förenkla för företag i inrapporteringen. Vad Regelrådet förstår leder förslaget till besparingar och förenklingar, vilket förslagsställaren... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-energimyndighetens-forslag-till-foreskrifter-om-uppgifter-till-energistatistik-2/

Alla nyheter