Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12)

Rubricerade ärende, diarienummer U2016/02289F, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.