Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.