Ett modernare utsökningsförfarande, SOU 2016:81

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/08502/L2, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.