Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/05621/FS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)