Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ku2018/01387/MF, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

public service