Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ku2018/01387/MF, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Taggar:

public service