Yttrande över betänkandet Sveriges säkerhet i etern (SOU 2023:63)

Sammantagen bedömning Utredningens förslag går i huvudsak ut på att göra samma typ av tillståndssystem som idag gäller sändningar över marknätet gällande också för satellitsändningar. Förslaget skulle således innebära att programbolag som avser sända audiovisuellt innehåll via satellit skulle behöva ansöka om och erhålla tillstånd av Mediemyndigheten (tidigare Myndigheten för press radio och tv). Tillståndet skulle också enligt förslaget kunna... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-betankandet-sveriges-sakerhet-i-etern-sou-202363/

Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet, Ds 2022:20

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14)

Den remitterade promemorian innehåller förslag till en ny lag och förordning om mediestöd, liksom förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv. Enligt den nya lagen om mediestöd är syftet med mediestödet att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till en oberoende lokal och regional nyhetsförmedling av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-ett-hallbart-mediestod-for-hela-landet-ds-202214/

Yttrande över promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk

Promemorian avser förslag till ny förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk, vilket inkluderar spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie och dokumentärserie. Med spelfilm och dokumentärfilm avses en film med en längd av minst 60 minuter. Med dramaserie eller dokumentärserie avses en serie om minst tre avsnitt. Stöd anges ska lämnas i mån av tillgång på medel. Enligt förslaget ska stödet... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-stod-till-produktion-av-audiovisuella-verk/

Alla nyheter