Europakommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013

Europakommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 Rubricerade ärende, ert diarienummer L2011/3351, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.