Kanslisvar avseende Lokala aktionsgrupper och EU:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden (Ds 2014:40)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Kanslisvar avseende Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor, SOU 2014:53

Det remitterade författningsförslaget avser en ändring i Boverkets instruktion, som inte bedöms få effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.  

Kanslisvar avseende Landsbygdsdepartementets förslag om ändring i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Landsbygdsdepartementets förslag till förordning om statligt stöd till produktion av biogas

Förslaget innebär att en ny förordning skapas genom vilken företag kan ansöka om statligt stöd för produktion av biogas från stallgödsel. Stödet ges som driftstöd i enlighet med artiklarna 3 och 43 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-landsbygdsdepartementets-forslag-till-forordning-om-statligt-stod-till-produktion-av-biogas/

Alla nyheter