Europeisk kvarstad på bankmedel (SOU 2015:54)

Rubricerat ärende, diarienummer Ju2015/4875/DOM, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

 

Taggar:

bankmedel