Europeiska politiska partier (Ds 2015:47)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2015/07370/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.