EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/01882/L2, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.