Finansdepartementets betänkande Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem (SOU 2012:60)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

vägtullsystem